Click on screenshot to zoom
Niveau de danger 9
Type: Trojans (ou Cheval de Troie)
Symptômes communs d'infection:
 • Se connecte à l'Internet sans permission
 • Affichage d’annonces publicitaires
 • Blocage de programmes système légitimes
 • Ralentissement de la connexion Internet
 • Affichage de messages intempestifs
 • Ralentissement des performances de l’ordinateur
Autres mutations connues:

Trojan FakeAlert

Le cheval de Troie Trojan FakeAlert fait partie d'une famille de programmes qui sont adeptes de l'affichage de faux messages de sécurité affirmant que le logiciel de sécurité en place ne fonctionne pas correctement et que l'utilisateur devrait télécharger un nouveau programme antivirus. Il va sans dire que ces messages générés par le cheval de Troie sont faux, et que leur but est de pousser l'utilisateur à télécharger ou acheter des logiciels tiers inutiles, censés protéger l'ordinateur. En réalité, le téléchargement de ces nouveaux logiciels ne ferait qu'aggraver les choses. On peut donc dire que Trojan FakeAlert est une passerelle qui permet à des logiciels antispyware malhonnêtes d'accéder à votre ordinateur.

Trojan FakeAlert est généralement installé par un autre logiciel. Lorsqu'un fichier d'installation ou de diffusion de ce cheval de Troie s'exécute, il crée parfois deux fichiers nommés au hasard. Le premier a une extension .reg et le deuxième .bat. Ces fichiers modifient les entrées de registre de façon à ce que Trojan FakeAlert se lance à chaque démarrage de Windows. Toutefois, ces deux fichiers disparaissent une fois les changements effectués et le cheval de Troie en action.

Trojan FakeAlert n'est pas quelque chose que l'on a envie d'avoir dans son système. Il peut avoir l'air à première vue inoffensif, puisque certains utilisateurs ne considèrent pas les publicités ou les messages intempestifs comme un problème grave. Mais ce cheval de Troie peut aussi ralentir la connexion Internet, puis télécharger de terribles applications antispyware malhonnêtes dans le système. Il est donc plus que nécessaire de supprimer Trojan FakeAlert de votre ordinateur dans les plus brefs délais. Etant donné que ce programme est très sournois et difficile à éliminer, la suppression manuelle n'est pas recommandée si l'on n'est pas très calé en informatique. Au lieu d'endommager encore plus votre ordinateur, procurez-vous simplement une suite antimalware qui détruira Trojan FakeAlert automatiquement à votre place.

Télécharger le scanner d’infection Trojan FakeAlert
 • Solution rapide et testée pour l‘enlèvement des menaces Trojan FakeAlert .
 • Sauvez votre ordinateur et lancez-le maintenant!
disclaimer

Comment enlever Trojan FakeAlert vous-même

Les fichiers associés à la contamination (Trojan FakeAlert):

perce.jpg.exe
evgratsm.dll
kgqfwelteax.dll
efcdcbx.dll
gksraemq.dll
wmsdkns.exe
Mjr.exe
wayebomi.exe
packupdate106_231.exe
hizapego.dll
hggdbab.dll
qyliehelper.dll
leosrv.dll
ddwlxtqxdm.dll
uesiuqcr.exe
helper32.dll
brastk.exe
lfstbwvd.dll
rygwz7313434.exe
temlxopqwsp.dll
pandsf.dll
password.exe
zayezeru.exe
vltdfabw.dll
AcroIEHelper.dll
c.exe
qomlljk.dll
b.exe
explorer32.exe
G6-tmp_.exe
cbxyvwv.dll
agpqlrfm.exe
ctl3d3.dll
fdkowvbp.dll
poswin.dll-removed_skip
isc_ui.exe
vrmdtneg.dll
edfqvrw.dll
clbcatqb.dll
pwnbho.dll
epxonwo.dll
vmgspntbmaq.dll
kgxmotapqtm.dll
bolivar24.exe
sstqr.dll
sqvgnrpx.dll
toprates.dll
winlogon32.exe
kiasys.dll
gcqltg.dll
nfavxwdbgfw.dll
winsystems.dll
qomjhge.dll
wmsdk64_32.exe
mljjh.dll
khfefdc.dll
wbxdpgfeasv.dll
ckvo.exe
vanwxemgaet.dll
movie.exe
hgghfec.dll
xwusuhzh.exe
dopfwrldxw.dll
tuvvvsq.dll
khhhh.dll
jkklm.dll
dgksvbpn.dll
admpars.dll
winhelper86.dll
ssqopqr.dll
sysvol32.dll
nfavxwdbsxb.dll
xmljacodec.dll
getfn32.dll
tyshb36rfjdf.dll
ecard.exe
inbrspu.exe
enqvwkp.dll
dsktbwfe.dll
domnftwpto.dll
data.exe
fcccdcb.dll
tag12.exe
asam.exe
sysosa.dll-removed_skip
WinRAR.exe
m.28317.tmp.exe
ddwlxtqowd.dll
egmulhxk.dll
dkwqgnbe.dll
cfgmgr32a.dll
msxml71.dll
svjnqhn.exe
amg.exe
ee51.dll
av.exe
%TEMP%
wbxdpgfeqod.dll
ljjifeb.dll
dsoundm.dll
sysosa.dll
AntiMalwarePro.exe
karna.dat
smchk.exe
video232.cfg.exe
ddwlxtqfls.dll
eqvwamkl.dll
domnftwqpd.dll
54.exe
dcggain.dll
isc_cpl.cpl
wbxdpgfekvg.dll
rosqxvmn.dll
efcdb.dll
dbxdrv.dll
restorer32_a.exe
setupxv.exe
vturppp.dll
tmpFile1.exe
flym.dll
defender.exe
wndutl32.dll
aivskurq.dll
wbxdpgfevkl.dll
wvfsrqab.dll
JBXNcUIHiptVjhE.exe
9996.exe
frmwrk32.exe
secureapp70700.exe
mstre8.exe
lsass.exe
dhcpmonu.dll
apmanager.exe
uoyzsydz.exe
a.exe
tuvtr.dll
Shooter.exe
ursrr.dll
qopop.dll
cndr32a.dll
vtstt.dll
ccsrs.exe
pandsf.dll-removed_skip
msvidc32.dll
vxddsk.exe
ddwlxtqqwt.dll
elfwgps.dll
nfavxwdbtlk.dll
fqbewlna.dll
csrssc.exe
ddwlxtqgmq.dll
setup2.exe
gebcd.dll
kvxqmtre.dll
braviax.exe
toprates.dll-removed_skip
D3DCompiler_3.dll
frmwrk.exe
efedd.dll
Winpu73.sys
winconfig.dll
smchk.exe.bat
odsagy.dll
dataclenu.dll
huriscos.dll
55.dll
mujuyizi.dll
nqgpedlr.dll
spads.dll
rqrstut.dll
UniKeyNT.exe
ltzqai.exe
mpfanvqg.dll
vmgspntbmtk.dll
digprot.exe
video234.cfg.exe
ppx32.exe
ekxdvft.dll
pwnbho.dll-removed_skip
hsari3jndsbfi73.dll
msctrl.exe
bgrqfetx.dll
ssa.dll
sofos32x.dll
vscan.tsi
byxww.dll
awtroll.dll
ddcyvtt.dll
G3-tmp_.exe
wnslvxtf.dll
iinqyl.dll
svchost.exe:exe.exe
_helper.dll
dssc32.exe.bat
Hsf.exe
bolivar25.exe
pbukv2.dll
bindsrv2.exe.bat
ausctv32a.dll
avicap3.dll
adgpfoxs.dll
vipextmdx.dll
slnjpia.exe
ms18_word.exe
vmgspntbbtx.dll
adc32.dll
dddesot.dll
gxvpsafm.dll
ezzhjmt.dll
qndsfmao.dll
msiconf.exe
xrdwbfgn.dll
poswin.dll
vwsrfton.dll
ddwlxtqdpn.dll
SkyMetin2.exe
helpers32.dll
mscscc.dll
nmwegbsf.dll
bolivar23.exe
svchost.exe
svchast.exe
dxpvqlmpdn.dll
~wa6psetup.exe
epxonwo.dll
awtroll.dll
ddwlxtqfls.dll
ssqopqr.dll
tuvvvsq.dll
dopfwrldxw.dll
qomlljk.dll
ddwlxtqxdm.dll
ddwlxtqowd.dll
khhhh.dll
ssa.dll
ddwlxtqqwt.dll
ddwlxtqgmq.dll
qomjhge.dll
rqrstut.dll
ddwlxtqdpn.dll
pandsf.dll-removed_skip
qopop.dll
sysosa.dll-removed_skip
cbxyvwv.dll
flym.dll
khfefdc.dll
fcccdcb.dll
ee51.dll
dxpvqlmpdn.dll
ljjifeb.dll
G6-tmp_.exe
G3-tmp_.exe
leosrv.dll
hggdbab.dll
byxww.dll
avicap3.dll
huriscos.dll
ctl3d3.dll
ddcyvtt.dll
browsew.dll
spads.dll
poswin.dll-removed_skip
pbukv2.dll
sstqr.dll
mljjh.dll
domnftwpto.dll
dataclenu.dll
pwnbho.dll-removed_skip
vturppp.dll
efcdcbx.dll
xmljacodec.dll
vtstt.dll
D3DCompiler_3.dll
domnftwqpd.dll
tgfaifwm.dll
jkklm.dll
gebcd.dll
ezzhjmt.dll
admpars.dll
fcccawv.dll
efedd.dll
ursrr.dll
tuvtr.dll
dhcpmonu.dll
dsoundm.dll
clbcatqb.dll
cfgmgr32a.dll
toprates.dll-removed_skip
hsari3jndsbfi73.dll
hotfix.exe
ecard.exe
slnjpia.exe
password.exe
AntivirusXP2008Installer.exe
packupdate106_231.exe
movie.exe
Mjr.exe
svchost.exe:exe.exe
lsass.exe
ppx32.exe
ccsrs.exe
defender.exe
m.28317.tmp.exe
SkyMetin2.exe
UniKeyNT.exe
svjnqhn.exe
mujuyizi.dll
hizapego.dll
digprot.exe
apmanager.exe
ltzqai.exe
AntiMalwarePro.exe
setupxv.exe
54.exe
55.dll
Shooter.exe
av.exe
JBXNcUIHiptVjhE.exe
Abaddon.exe
wuaucldt.exe
gettumej.exe
msnl.exe
inbrspu.exe
Hsf.exe
adc32.dll
JVwm.exe
133af1bc.exe
vkdara.exe
csrss32.exe
helpers32.dll
wayebomi.exe
win32extension.dll
xxx8227.exe
wini10801.exe
xxx7591.exe
uvqbybsn.exe
hqnqbsfi.exe
gorhv17911194.exe
ccwrsftav.exe
m4q67t.dll
zhcdkpso.exe
ccdrive32.exe
waxqsftav.exe
stjmsftav.exe
smss.exe
DefenderInstall[1].exe
winlogon32.exe
41.exe
streamsp60.dll
shell32.dll
nqwb.tmp
wscsvc32.exe
ypirwlgz.exe
winscent.exe
3wo18ftr.exe
jkvaruxk.exe
kpldpl.dll
winhelper86.dll
9856.exe
29.tmp.exe
4.tmp.exe
winlogon86.exe
fkwj3.dll
yyy10389.exe
yyy73.exe
yyy4353.exe
yyy6869.exe
yyy10063.exe
yyy3383.exe
yyy4301.exe
zipsjqpe.exe
YURC.exe
yyy9151.exe
yyy6653.exe
yyy11710.exe
yyy6122.exe
yyy7823.exe
yyy10277.exe
yyy3598.exe
winupdate86.exe
msra.exe
msa.exe
uoyzsydz.exe
setup2.exe
ipenmpst.exe
winsc.exe
plugie.dll
xpupdate.exe
winupdate.exe
cpv.exe
cmnmon.exe
tajf83ikdmf.dll
svcst.exe
nzfiu3h78di.dll
opo1637tte.dll
restorer32_a.exe
6i0hoia4.exe
sys32_nov.exe
msmsgs.exe
lan.dll
obtdciiivd.dll
wpv851253178221.exe
ygsuhdf83id.dll
wcenter.exe
WStech.dll
setup81.exe
setup88.exe
setup1038.exe
nfavxwdbgfw.dll
rygwz7313434.exe
mradll.exe
yyy246.exe
ert57284.exe
ert520145.exe
yyy15215.exe
winvsnet.exe
buritos.exe
syszweuas.exe
msh.exe
twlqtvps.dll
vihaxung.exe
dddesot.dll
install_sbd_se[1].exe
video127.cfg.exe
video1161.cfg.exe
yyy6070.exe
yyy5315.exe
yyy15565.exe
yyy5035.exe
hs7f3uhduhfukde.dll
gseb37dkjgfgf.dll
YUR5.exe
setup_sbd_en[1].exe
~tmpo.exe
7A.tmp.exe
~tmp3.exe
printer.exe
fvxgsysguard.exe
vmgspntbbkn.dll
msctrl.exe
msc.exe
znryvmcf.dll
sysoghcx.exe
adobepnl.dll
sysokuaw.exe
antispyware.sys
ie.dll
pphcj7cj0ea59.exe
servicelayer.exe
braviax.exe
msb.exe
msvidc32.dll
xpa0803_en.exe
pgvknqnm.exe
wdahqpyd.exe
olyvfkvubs.dll
xpa_eng.exe
xlejc.exe
svobqjwt.exe
fzhclojtitig.dll
ctfmon.exe
spywareguard.exe
oefvsbmg.exe
adhg873ujhdg.dll
ntdll64.dll
jh9fgo4ksdgf.dll
sdfgerfgf3f.dll
outor.exe
14674.exe
8767.exe
9956.exe
4765.exe
nohyyqad.exe
zayezeru.exe
ljccvssi32.dll
ljccvssi.dll
svchost[1].exe
InternetExplorer.dll
ieocx.dll
34.tmp.exe
winconfig[1].dll
codec[1].exe
wmptray.exe
eyfwin.dll
c-setup[1].exe
hs3i7jdgfd.dll
wcwdu16814728.exe
mccklrp32.dll
viewtubesoftware.40016[1].exe
msvclock.exe
psfzhogczwb.dll
ptnfwl32.dll
iehost.dll
ckzty22913935.exe
phtrc345015.exe
pfysw721318.exe
mrkgdl.exe
hsfi3ujndf.dll
_A00F10929D.exe
ert515831.exe
~tmpcv.exe
~tmpct.exe
~tmpfw.exe
~tmpx.exe
oxacosaqo.dll
cijwg16225165.exe
yyy12530.exe
475.tmp.exe
ert51714.exe
sp.dll
softjopa[1].exe
pc.exe
agent.exe
tem8.tmp.exe
PLAY_MP3[1].exe
baracknews[1].exe
prosto[1].exe
main[2].exe
installer_abr[1].exe
eRrop82Y.dat
V6JGHbd8.dat
ert511609.exe
ert54694.exe
swapdm.dll
372561511.exe
mrygjqlkvh.dll
ajbkogdcas.dll
yyy19805.exe
ert515818.exe
180.tmp.exe
imod3.dll
vvunbwrhxa.exe
AntivirusXP.exe
oqarib.dll
cvucujahoza.dll
uxeqipuzimocin.dll
1462403437.exe
9179499.exe
fwanqtvosgmeh.dll
duzfajdjnnyxethwo.dll
nucrdgutfobgtns.dll
slvfjr.dll
janizf.dll
kaakrfarngn.dll
dpaijjyvdt.dll
ert55352.exe
ert511773.exe
hgfdge4unjdfdg.dll
i386si.sys
Hyves_Browser_Instalation.exe
Hyves_Browser.exe
loader[1].exe
Test.exe
28823330.exe
ntdrv32.exe
twex.exe
0001.exe
ert511895.exe
ieupdates.exe
SetupAntivirusXP[1].exe
new26[1].exe
adv111[1].exe
gr[2].exe
new23[1].exe
Omahonafazeq.dll
usp10.dll
ntos.exe
1[1].exe
StartApp.exe
SSEngine.dll
AdwarePro_Setup[1].exe
AdwarePro.exe
281681216.exe
ati8quxx.sys
setup_241_3777_[1].exe
main[1].exe
new16[1].exe
eecelfib.dll
new21[1].exe
liddlalh.dll
new5[1].exe
HBCHIBI.dll
ajgojmki.dll
kcfajmeg.dll
anymie360.exe
new20[1].exe
new11[1].exe
lbenehfc.dll
new8[1].exe
new3[1].exe
new6[1].exe
new19[1].exe
ofdokkmi.dll
new1[1].exe
csrss.dll
new10[1].exe
new18[1].exe
anymie360.dll
new22[1].exe
new25[1].exe
new2[1].exe
new14[1].exe
fkldidbm.dll
eonbogdn.dll
new7[1].exe
apghpimo.dll
new17[1].exe
new9[1].exe
new24[1].exe
new13[1].exe
hafknipi.dll
nkkbpieg.dll
sh05022.dll
mpnfpomk.dll
new15[1].exe
new12[1].exe
SpywareGuard2008.exe
InstallAVg_77100106[1].exe
winsystems[1].dll
ert51791.exe
card[1].exe
TckBX673.exe
winkfmc.exe
ParisHilton[1].exe
winafoe.exe
load[1].exe
iii[1].exe
vamsoft.exe
bd3q0qix.exe
bnmio.exe
cfloxicgne.dll
setupapi.dll
ert55727.exe
IEDefender.dll
xfzdhozini.dll
zaqlfc.dll
sowuxgmbzt.dll
services.exe
yyy6807.exe
ert59270.exe
yyy3063.exe
yyy12971.exe
ayscjcts.exe
19329203.exe
iehelper.exe
iehelpers[1].exe
ldycgadzmr.dll
iemodule.dll
winscenter.exe
mupd1_2_1165664.exe
torbjne.exe
cogad.exe
TubePlayer.ver.6.exe
AdobeFlash[1].exe
adobe_flash[1].exe
1003720520.exe
1714292029.exe
788573529.exe
549344438.exe
cwxidl.dll
wstdzgcesr.dll
qrterkocjk.dll
drhlmmxplk.dll
yyy11508.exe
ert510401.exe
svschost.exe
yyy3928.exe
yyy8241.exe
winsystems.dll
winlogin.exe
rakmdlkd83indfgnbu.dll
s5dbudy5.exe
~tmpe.exe
yyy7565.exe
yyy2599.exe
yyy5778.exe
svx.exe
yyy1238.exe
yyy6576.exe
tyshb36rfjdf.dll
~tmpk.exe
yyy10171.exe
tmpA.exe
yyy17196.exe
~tmpn.exe
yyy9475.exe
yyy17643.exe
1014[1].exe
shellex.dll
dfxvideo.dll
yyy11104.exe
~tmpi.exe
~tmpf.exe
yyy15267.exe
mscscc.dll
xtgoj6119471.exe
~tmpc.exe
5689887B.exe
~tmpa.exe
install_1096_MTE1OXwzNXwxMDAwMDAwMDAwfHx8fHx8fHw_[2].exe
ntgdi64.dll
tour32.dll
wscsvc.exe
~tmpl.exe
getfn32.dll
A9installertest_77011807[1].exe
Install[1].exe
setup.exe
install.exe
procgdbu32.exe
tes1.exe
xwusuhzh.exe
procgdyg32.exe
procgdyu32.exe
iv.exe
winlogon.exe
file.exe
~tmpq.exe
dbldrv.dll
dbxdrv.dll
update.1.014[1].exe
Install[2].exe
~tmpb.exe
~tmpg.exe
kgxmotapktx.dll
vregfwlx.dll
smss32.exe
fcccawv.dll
dfxvideo.dll
dbldrv.dll
video1055.cfg.exe
bonrep.dll
tgfaifwm.dll
hotfix.exe
browsew.dll
erpobmsw.dll
mgmrwmrv.exe
outtheoutat.exe
AntivirusXP2008Installer.exe

Utilisation de bibliothèques de lien dynamique (Trojan FakeAlert):

eqvwamkl.dll
xrdwbfgn.dll
ursrr.dll
vtstt.dll
fqbewlna.dll
ssa.dll
khfefdc.dll
msxml71.dll
wbxdpgfevkl.dll
AcroIEHelper.dll
qndsfmao.dll
avicap3.dll
vmgspntbbtx.dll
huriscos.dll
gksraemq.dll
fdkowvbp.dll
msvidc32.dll
dopfwrldxw.dll
sysvol32.dll
toprates.dll-removed_skip
dsoundm.dll
ljjifeb.dll
kvxqmtre.dll
ssqopqr.dll
vturppp.dll
tuvtr.dll
ddwlxtqqwt.dll
dkwqgnbe.dll
bgrqfetx.dll
qomlljk.dll
sqvgnrpx.dll
kgxmotapktx.dll
aivskurq.dll
poswin.dll
vrmdtneg.dll
domnftwpto.dll
sstqr.dll
hsari3jndsbfi73.dll
dbldrv.dll
tyshb36rfjdf.dll
wbxdpgfeqod.dll
wbxdpgfeasv.dll
adc32.dll
55.dll
wbxdpgfekvg.dll
nfavxwdbsxb.dll
cfgmgr32a.dll
pandsf.dll-removed_skip
byxww.dll
pwnbho.dll-removed_skip
wnslvxtf.dll
mpfanvqg.dll
winconfig.dll
_helper.dll
cndr32a.dll
toprates.dll
vltdfabw.dll
elfwgps.dll
khhhh.dll
kgxmotapqtm.dll
hizapego.dll
sysosa.dll
ezzhjmt.dll
fcccawv.dll
enqvwkp.dll
nfavxwdbgfw.dll
dgksvbpn.dll
ausctv32a.dll
dfxvideo.dll
qyliehelper.dll
ddwlxtqxdm.dll
temlxopqwsp.dll
vwsrfton.dll
tuvvvsq.dll
adgpfoxs.dll
vanwxemgaet.dll
egmulhxk.dll
sysosa.dll-removed_skip
wvfsrqab.dll
dsktbwfe.dll
vregfwlx.dll
bonrep.dll
pwnbho.dll
vmgspntbmaq.dll
dcggain.dll
gebcd.dll
nfavxwdbtlk.dll
xmljacodec.dll
domnftwqpd.dll
lfstbwvd.dll
qopop.dll
getfn32.dll
erpobmsw.dll
ddwlxtqowd.dll
awtroll.dll
ddcyvtt.dll
mscscc.dll
spads.dll
winhelper86.dll
wndutl32.dll
fcccdcb.dll
jkklm.dll
cbxyvwv.dll
dddesot.dll
rqrstut.dll
D3DCompiler_3.dll
ctl3d3.dll
poswin.dll-removed_skip
vmgspntbmtk.dll
epxonwo.dll
awtroll.dll
ddwlxtqfls.dll
ssqopqr.dll
tuvvvsq.dll
dopfwrldxw.dll
qomlljk.dll
ddwlxtqxdm.dll
ddwlxtqowd.dll
khhhh.dll
ssa.dll
ddwlxtqqwt.dll
ddwlxtqgmq.dll
qomjhge.dll
rqrstut.dll
ddwlxtqdpn.dll
qopop.dll
cbxyvwv.dll
flym.dll
khfefdc.dll
fcccdcb.dll
ee51.dll
dxpvqlmpdn.dll
ljjifeb.dll
leosrv.dll
hggdbab.dll
byxww.dll
avicap3.dll
huriscos.dll
ctl3d3.dll
ddcyvtt.dll
browsew.dll
spads.dll
pbukv2.dll
sstqr.dll
mljjh.dll
domnftwpto.dll
dataclenu.dll
vturppp.dll
efcdcbx.dll
xmljacodec.dll
vtstt.dll
D3DCompiler_3.dll
domnftwqpd.dll
tgfaifwm.dll
jkklm.dll
gebcd.dll
ezzhjmt.dll
admpars.dll
fcccawv.dll
efedd.dll
ursrr.dll
tuvtr.dll
dhcpmonu.dll
dsoundm.dll
clbcatqb.dll
cfgmgr32a.dll
hsari3jndsbfi73.dll
mujuyizi.dll
hizapego.dll
55.dll
adc32.dll
helpers32.dll
win32extension.dll
m4q67t.dll
streamsp60.dll
shell32.dll
kpldpl.dll
winhelper86.dll
fkwj3.dll
plugie.dll
tajf83ikdmf.dll
nzfiu3h78di.dll
opo1637tte.dll
lan.dll
obtdciiivd.dll
ygsuhdf83id.dll
WStech.dll
nfavxwdbgfw.dll
twlqtvps.dll
dddesot.dll
hs7f3uhduhfukde.dll
gseb37dkjgfgf.dll
vmgspntbbkn.dll
znryvmcf.dll
adobepnl.dll
ie.dll
msvidc32.dll
olyvfkvubs.dll
fzhclojtitig.dll
adhg873ujhdg.dll
ntdll64.dll
jh9fgo4ksdgf.dll
sdfgerfgf3f.dll
ljccvssi32.dll
ljccvssi.dll
InternetExplorer.dll
ieocx.dll
winconfig[1].dll
eyfwin.dll
hs3i7jdgfd.dll
mccklrp32.dll
psfzhogczwb.dll
ptnfwl32.dll
iehost.dll
hsfi3ujndf.dll
oxacosaqo.dll
sp.dll
swapdm.dll
mrygjqlkvh.dll
ajbkogdcas.dll
imod3.dll
oqarib.dll
cvucujahoza.dll
uxeqipuzimocin.dll
fwanqtvosgmeh.dll
duzfajdjnnyxethwo.dll
nucrdgutfobgtns.dll
slvfjr.dll
janizf.dll
kaakrfarngn.dll
dpaijjyvdt.dll
hgfdge4unjdfdg.dll
Omahonafazeq.dll
usp10.dll
SSEngine.dll
eecelfib.dll
liddlalh.dll
HBCHIBI.dll
ajgojmki.dll
kcfajmeg.dll
lbenehfc.dll
ofdokkmi.dll
csrss.dll
anymie360.dll
fkldidbm.dll
eonbogdn.dll
apghpimo.dll
hafknipi.dll
nkkbpieg.dll
sh05022.dll
mpnfpomk.dll
winsystems[1].dll
cfloxicgne.dll
setupapi.dll
IEDefender.dll
xfzdhozini.dll
zaqlfc.dll
sowuxgmbzt.dll
ldycgadzmr.dll
iemodule.dll
cwxidl.dll
wstdzgcesr.dll
qrterkocjk.dll
drhlmmxplk.dll
winsystems.dll
rakmdlkd83indfgnbu.dll
tyshb36rfjdf.dll
shellex.dll
dfxvideo.dll
mscscc.dll
ntgdi64.dll
tour32.dll
getfn32.dll
dbldrv.dll
dbxdrv.dll
wvfsrqab.dll
rosqxvmn.dll
lfstbwvd.dll
msxml71.dll
wndutl32.dll
sybjajrz32.dll
wbxdpgfentg.dll
ltelxvds.dll
vszynz.dll
sdetcs.dll
dkwqgnbe.dll
dfmlxbpkosq.dll
peltodgx.dll
zafhemm.dll
dfmlxbpkksw.dll
dfmlxbpkqfv.dll
dfmlxbpkvkd.dll
dgrpsetu32.dll
vmgspntbmtk.dll
getsn32.dll
ibmsmyi.dll
funfsnv.dll
rosqxvmn.dll
kgqfwelteax.dll
efcdb.dll
efcdcbx.dll
leosrv.dll
ddwlxtqdpn.dll
helpers32.dll
helper32.dll
pandsf.dll
pbukv2.dll
vipextmdx.dll
gcqltg.dll
mujuyizi.dll
admpars.dll
ddwlxtqgmq.dll
dataclenu.dll
dxpvqlmpdn.dll
efedd.dll
nmwegbsf.dll
ddwlxtqfls.dll
dbxdrv.dll
epxonwo.dll
ekxdvft.dll
evgratsm.dll
tgfaifwm.dll
ee51.dll
gxvpsafm.dll
clbcatqb.dll
hggdbab.dll
browsew.dll
edfqvrw.dll
sofos32x.dll
odsagy.dll
iinqyl.dll
flym.dll
mljjh.dll
winsystems.dll
nqgpedlr.dll
kiasys.dll
hgghfec.dll
qomjhge.dll
dhcpmonu.dll

Les processus pour tuer (Trojan FakeAlert):

tmpFile1.exe
tag12.exe
bolivar23.exe
vxddsk.exe
G6-tmp_.exe
wmsdk64_32.exe
secureapp70700.exe
ltzqai.exe
smss32.exe
G6-tmp_.exe
G3-tmp_.exe
hotfix.exe
ecard.exe
slnjpia.exe
password.exe
AntivirusXP2008Installer.exe
packupdate106_231.exe
movie.exe
Mjr.exe
svchost.exe:exe.exe
lsass.exe
ppx32.exe
ccsrs.exe
defender.exe
m.28317.tmp.exe
SkyMetin2.exe
UniKeyNT.exe
svjnqhn.exe
digprot.exe
apmanager.exe
ltzqai.exe
AntiMalwarePro.exe
setupxv.exe
54.exe
Shooter.exe
av.exe
JBXNcUIHiptVjhE.exe
Abaddon.exe
SearchSettingsProtection.exe
wuaucldt.exe
gettumej.exe
msnl.exe
inbrspu.exe
Hsf.exe
JVwm.exe
133af1bc.exe
vkdara.exe
csrss32.exe
wayebomi.exe
xxx8227.exe
wini10801.exe
xxx7591.exe
uvqbybsn.exe
hqnqbsfi.exe
gorhv17911194.exe
ccwrsftav.exe
zhcdkpso.exe
ccdrive32.exe
waxqsftav.exe
stjmsftav.exe
smss.exe
DefenderInstall[1].exe
winlogon32.exe
41.exe
wscsvc32.exe
ypirwlgz.exe
winscent.exe
3wo18ftr.exe
jkvaruxk.exe
9856.exe
29.tmp.exe
4.tmp.exe
winlogon86.exe
yyy10389.exe
yyy73.exe
yyy4353.exe
yyy6869.exe
yyy10063.exe
yyy3383.exe
yyy4301.exe
zipsjqpe.exe
YURC.exe
yyy9151.exe
yyy6653.exe
yyy11710.exe
yyy6122.exe
yyy7823.exe
yyy10277.exe
yyy3598.exe
winupdate86.exe
msra.exe
msa.exe
uoyzsydz.exe
setup2.exe
ipenmpst.exe
winsc.exe
xpupdate.exe
winupdate.exe
cpv.exe
cmnmon.exe
svcst.exe
restorer32_a.exe
6i0hoia4.exe
sys32_nov.exe
msmsgs.exe
wpv851253178221.exe
wcenter.exe
setup81.exe
setup88.exe
setup1038.exe
rygwz7313434.exe
mradll.exe
yyy246.exe
ert57284.exe
ert520145.exe
yyy15215.exe
winvsnet.exe
buritos.exe
syszweuas.exe
msh.exe
vihaxung.exe
install_sbd_se[1].exe
video127.cfg.exe
video1161.cfg.exe
yyy6070.exe
yyy5315.exe
yyy15565.exe
yyy5035.exe
YUR5.exe
setup_sbd_en[1].exe
~tmpo.exe
7A.tmp.exe
~tmp3.exe
printer.exe
fvxgsysguard.exe
msctrl.exe
msc.exe
sysoghcx.exe
sysokuaw.exe
pphcj7cj0ea59.exe
servicelayer.exe
braviax.exe
msb.exe
xpa0803_en.exe
pgvknqnm.exe
wdahqpyd.exe
xpa_eng.exe
xlejc.exe
svobqjwt.exe
ctfmon.exe
spywareguard.exe
oefvsbmg.exe
outor.exe
14674.exe
8767.exe
9956.exe
4765.exe
nohyyqad.exe
zayezeru.exe
svchost[1].exe
34.tmp.exe
codec[1].exe
wmptray.exe
c-setup[1].exe
wcwdu16814728.exe
viewtubesoftware.40016[1].exe
msvclock.exe
ckzty22913935.exe
phtrc345015.exe
pfysw721318.exe
mrkgdl.exe
_A00F10929D.exe
ert515831.exe
~tmpcv.exe
~tmpct.exe
~tmpfw.exe
~tmpx.exe
cijwg16225165.exe
yyy12530.exe
475.tmp.exe
ert51714.exe
softjopa[1].exe
pc.exe
agent.exe
tem8.tmp.exe
PLAY_MP3[1].exe
baracknews[1].exe
prosto[1].exe
main[2].exe
installer_abr[1].exe
ert511609.exe
ert54694.exe
372561511.exe
yyy19805.exe
ert515818.exe
180.tmp.exe
vvunbwrhxa.exe
AntivirusXP.exe
1462403437.exe
9179499.exe
ert55352.exe
ert511773.exe
Hyves_Browser_Instalation.exe
Hyves_Browser.exe
loader[1].exe
Test.exe
28823330.exe
ntdrv32.exe
twex.exe
0001.exe
ert511895.exe
ieupdates.exe
SetupAntivirusXP[1].exe
new26[1].exe
adv111[1].exe
gr[2].exe
new23[1].exe
ntos.exe
1[1].exe
StartApp.exe
AdwarePro_Setup[1].exe
AdwarePro.exe
281681216.exe
setup_241_3777_[1].exe
main[1].exe
new16[1].exe
new21[1].exe
new5[1].exe
anymie360.exe
new20[1].exe
new11[1].exe
new8[1].exe
new3[1].exe
new6[1].exe
new19[1].exe
new1[1].exe
new10[1].exe
new18[1].exe
new22[1].exe
new25[1].exe
new2[1].exe
new14[1].exe
new7[1].exe
new17[1].exe
new9[1].exe
new24[1].exe
new13[1].exe
new15[1].exe
new12[1].exe
SpywareGuard2008.exe
InstallAVg_77100106[1].exe
ert51791.exe
card[1].exe
TckBX673.exe
winkfmc.exe
ParisHilton[1].exe
winafoe.exe
load[1].exe
iii[1].exe
vamsoft.exe
bd3q0qix.exe
bnmio.exe
ert55727.exe
services.exe
yyy6807.exe
ert59270.exe
yyy3063.exe
yyy12971.exe
ayscjcts.exe
19329203.exe
iehelper.exe
iehelpers[1].exe
winscenter.exe
mupd1_2_1165664.exe
torbjne.exe
cogad.exe
TubePlayer.ver.6.exe
AdobeFlash[1].exe
adobe_flash[1].exe
1003720520.exe
1714292029.exe
788573529.exe
549344438.exe
yyy11508.exe
ert510401.exe
svschost.exe
yyy3928.exe
yyy8241.exe
winlogin.exe
s5dbudy5.exe
~tmpe.exe
yyy7565.exe
yyy2599.exe
yyy5778.exe
svx.exe
yyy1238.exe
yyy6576.exe
~tmpk.exe
yyy10171.exe
tmpA.exe
yyy17196.exe
~tmpn.exe
yyy9475.exe
yyy17643.exe
1014[1].exe
yyy11104.exe
~tmpi.exe
~tmpf.exe
yyy15267.exe
xtgoj6119471.exe
~tmpc.exe
5689887B.exe
~tmpa.exe
install_1096_MTE1OXwzNXwxMDAwMDAwMDAwfHx8fHx8fHw_[2].exe
wscsvc.exe
~tmpl.exe
A9installertest_77011807[1].exe
Install[1].exe
setup.exe
install.exe
procgdbu32.exe
tes1.exe
xwusuhzh.exe
procgdyg32.exe
procgdyu32.exe
iv.exe
winlogon.exe
file.exe
~tmpq.exe
update.1.014[1].exe
Install[2].exe
~tmpb.exe
~tmpg.exe
xxx10106.exe
xxx648.exe
xxx5533.exe
xxx7949.exe
xxx4470.exe
skash[1].exe
xxx1750.exe
msiconf.exe
xxx8458.exe
~tmpd.exe
o06vu2k0.exe
c.exe
video1055.cfg.exe
i.exe
o.exe
f.exe
g.exe
n.exe
MSx.exe
YUR10.exe
a.exe
svchost.exe
y.exe
x.exe
winmgnt.exe
window.exe
win64.exe
win32e.exe
waol.exe
time.exe
svcinit.exe
svchost32.exe
qttasks.exe
msupdate.exe
mssys.exe
loader.exe
internet.exe
iexplorer.exe
iedll.exe
funny.exe
funniest.exe
editpad.exe
accesss.exe
e.exe
userinit.exe
brastk.exe
csrssc.exe
uesiuqcr.exe
d.exe
YUREA.exe
b.exe
video1019.cfg.exe
3.exe
video1054.cfg.exe
setup_110103_3_.exe
video1063.cfg.exe
video232.cfg.exe
0000005378.exe
digprot.exe
hotfix.exe
smchk.exe.bat
JBXNcUIHiptVjhE.exe
restorer32_a.exe
msiconf.exe
AntiMalwarePro.exe
smchk.exe
b.exe
ppx32.exe
mstre8.exe
setupxv.exe
packupdate106_231.exe
svchost.exe:exe.exe
uoyzsydz.exe
frmwrk.exe
msctrl.exe
svjnqhn.exe
bolivar24.exe
agpqlrfm.exe
perce.jpg.exe
winlogon32.exe
AntivirusXP2008Installer.exe
c.exe
video1055.cfg.exe
dssc32.exe.bat
apmanager.exe
amg.exe
~wa6psetup.exe
asam.exe
csrssc.exe
ckvo.exe
a.exe
Hsf.exe
uesiuqcr.exe
9996.exe
rygwz7313434.exe
explorer32.exe
zayezeru.exe
brastk.exe
braviax.exe
WinRAR.exe
slnjpia.exe
lsass.exe
mgmrwmrv.exe
av.exe
wayebomi.exe
svchost.exe
Mjr.exe
defender.exe
frmwrk32.exe
video234.cfg.exe
inbrspu.exe
Shooter.exe
bolivar25.exe
SkyMetin2.exe
ecard.exe
54.exe
xwusuhzh.exe
data.exe
movie.exe
bindsrv2.exe.bat
setup2.exe
svchast.exe
wmsdkns.exe
G3-tmp_.exe
isc_ui.exe
UniKeyNT.exe
m.28317.tmp.exe
ccsrs.exe
password.exe
outtheoutat.exe
ms18_word.exe
video232.cfg.exe

Enlevez des entrées d'enregistrement (Trojan FakeAlert):

SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {63BB2189-05DB-4E6B-9542-82C9A1C53C0B}
Monopod
Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\SharedTaskScheduler {99f8405b-63d1-421a-83bb-7b4b0642ac28}
SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {59B4236E-2A39-4942-8278-980630D6D26F}
Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {5FF6FACA-CFF7-499D-AB5B-8EEA9CE80739}
winupdate86.exe
Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Run outtheoutat
SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {9BAB10CC-0EE5-4B15-9017-B7AF2326724D}
SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {8255476E-97F9-470F-9190-031DD1941B74}
SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {FF20AF38-AD56-4361-AE03-339130767E26}
SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {86ACF01A-98C0-4051-ADD0-AEAA78A7FCBE}
Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {1C7295ED-FCE6-4F90-9624-EE46F6D8DD59}
Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Run onat
SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {F661BA6B-FAF4-4165-A701-F65A7585AC91}
SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {64D115E0-EF9F-4980-AAF3-F1BC78E0AF05}
SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\POLICIES\EXPLORER\RUN forandby
SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {C70BCB6B-51D7-40FE-8A88-CD5FA0088646}
SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {6716F10B-D4FD-4CF7-8A96-05D841657D3C}
Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {B3A57C90-D66D-42D7-AAC2-CBB2841008BD}
isc_ui.exe
Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Run procgdwb32.exe
SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {88E2C28F-80C8-49BA-94A3-A5D4930B4A23}
SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {BF53502D-3BEF-4273-9925-89D7526A5F87}
brastk
Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {79293B31-D790-4B64-AAD7-8D47CED92E54}
SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad eitheror
Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {1817219B-D6DC-450A-B913-41F12BC05019}
Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\SharedTaskScheduler {e31f5c72-8e0d-4921-8375-9573746c170c}
SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {326E1D30-5343-4B85-8BD5-DF6852DAA6F3}
Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {70EC7CA3-2FFC-4E43-97DE-3C91B2F65D36}
Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {8BCDB708-77A2-4C1C-B35C-C81FDCC045EF}
SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {4B87885D-104A-4C24-A9BB-7D795B8039A2}
Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {257F0149-3042-4F1E-97A1-7602460E97EE}
{DD651081-A909-45ad-BD71-2335B0ADE043}
{9754B85A-3B34-4969-BE1F-CD03227E9470}
smss32.exe
Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {8202F040-3566-46E4-920F-92504E90E170}
Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\SharedTaskScheduler {9c87cb31-93d0-4f3e-a360-4a91ff77aeb7}
SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {EB6ABD3D-F2E7-4807-B9B6-F62AE3021A17}
Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {74415C3D-DB1D-40BF-9F91-1D1A31027A31}
SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\SharedTaskScheduler {2016a466-91a2-43c6-97d8-2fd380f065ef}
Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {7D787886-3B24-401C-A7BC-AF950A1C3CAC}
Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {92162A1C-A9E3-4C0C-BCDC-2996E8406887}
Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Run orandoutby
Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Run procgdyu32.exe
SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {8A11BBE3-E0B5-40FB-9D86-E08A52B51B47}
SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {ED2FC0D9-9ABF-42E3-96F8-049740A1C435}
SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad kvxqmtre
Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {F1348462-25DE-4F17-869F-BAAFE04DD599}
SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {FCCD9F7B-5BF3-4DC4-B131-CE069F8A62AB}
{BAAA759D-56F0-428c-B8DA-827EA3B08C2C}
SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {9638003E-5BE9-4A57-98BA-CA691478858A}
Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\SharedTaskScheduler {020487CC-FC04-4B1E-863F-D9801796230B}
Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Run procgdbl32.exe
SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {A8160B32-92A5-48CB-839D-D4C5D05054E4}
Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {2E7789D2-AEF7-45BE-8CBF-2CEF5EF9F03B}
Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {DEEAF2E6-CBD6-4E9A-B7A7-C17C7C49F697}
Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {12A25CE9-0A93-4074-9516-A5B1A83141C9}
Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {6BBD76F0-FDBB-4D2D-AD36-5C922F510AF5}
sysgif32
Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Run procgdnb32.exe
SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {D92C8B24-6818-4992-AFDD-7E96C92E28BD}
SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Control Panel\Cpls System Security Center
Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {8B6860DE-2CFA-4713-B42F-DC06D008DC54}
SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network Winpu73.sys
SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {61D1EA3E-A930-4BEB-B16B-D7212B5C5A4C}
\YUREA.exe
BhoNew.BhoApp
BhoNew.BhoApp.1
{99f8405b-63d1-421a-83bb-7b4b0642ac28}
{049e2207-f9ef-40da-91f7-8819d0c33a84}
Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Run\procgdyu32.exe
Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Run\procgdyg32.exe
Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Run\procgdwb32.exe
Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Run\procgdnb32.exe
Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Run\procgdbl32.exe
MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\RUN\msiexec.exe
MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\RUN\Jnskdfmf9eldfd
Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\{D92C8B24-6818-4992-AFDD-7E96C92E28BD}
Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\{ED2FC0D9-9ABF-42E3-96F8-049740A1C435}
{65DE966D-11D1-4bb1-BF7E-B8A273514DAF}
Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Inet Delivery
Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{A013E591-B570-4013-A2D6-E8CB72E80FAF}
Microsoft\Internet Exp
SBI
SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {879969F9-CDF3-4846-BE1F-89A9E43FF30F}
SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {6134A39A-C1EA-4E6F-B6D2-9ED5D9CC03B5}
Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {14E52265-CCA3-4F78-A21B-88F4EE6E78C1}
Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Run procgdyg32.exe
SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {65A214E4-E5E7-4685-8637-00E7B48725F0}
SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {695AD9B9-B97E-4F91-8B6F-B1BD73937505}
SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {2969BC53-0B3D-4043-9C3C-ED7D3945C23D}
SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {D355A751-C166-4351-8112-0EB0775E1B16}
{2C70168B-97CE-4f31-B85D-1FEC5002721D}
SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {3BB35E2E-9AE6-4FDE-A691-9E5BDBD93044}
SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {1F98C59B-DB4B-454B-98C8-95D0668B11A6}
SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad evgratsm
Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\SharedTaskScheduler {C5AF42A3-94F3-42BD-F634-3604832C897D}
Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {44DBA688-6E83-4538-BB5B-982A3C7A4E12}
SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {106198B5-9A3D-4D97-8DEF-845A1FDCD787}
Windows Framework
Personal Security Center Monitor
SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {264BFEF2-1935-497C-9FD4-6EEF1FAA2764}
SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {392A638F-8459-4F66-A990-ECA6292B8BFE}
SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {B1E0C6DC-BBEA-4DE1-BFCA-70362CD86579}
SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {1CFB1B63-FEB6-4FF2-9B5F-28FA70D6A049}
SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal Winpu73.sys
SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\SharedTaskScheduler {27cb634d-c84e-4c00-9b53-f5523601dbad}
Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify ddcCSKDu
Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {AE06A911-A5A5-4DFA-9ADA-1DF21EAB25C6}
Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify geBqRKBt
SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {1EDC0625-1B0F-467C-9889-817C3DE3D37C}
SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {DD75AB82-CBE3-4096-825E-C24BFA82B5FF}
SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {AB802BE5-5918-4875-954F-C878E08FC60E}
Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {E717DC9B-B2DA-4CB5-9DA2-EEEC2516ED3A}
{7DD4A7AC-A3F1-4495-884A-7947C5B89108}
Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\SharedTaskScheduler {8d332d3a-0114-4492-8521-c2b93b4db160}
SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\SharedTaskScheduler {A249BC15-23F2-42AD-F4E4-00AAC39C0004}
SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {7A957AFD-F995-4CDD-8D03-CB83B3672855}
Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {AF2AF78D-33A4-4BA6-AFEC-5F453630DFBE}
Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser {5B452B01-12C9-4286-81D9-2308AEB3CD94}
SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar {7335E3EA-1F69-4622-9DA6-EA926241B097}
Disclaimer

Commentaires

 1. CROUZIER Aug 11, 2008

  Je n'arrive pas éliminer le détestable spyware Antivirus XP 2008
  Merci de m'aider

 2. lionel Aug 11, 2008

  salut j'ai les deux également fakealert et antivirus2008pro, j'ai passé tout mon we dessus et j'arrive pas à les enlever avec tous les antispywares du monde, il n'y aurait pas une facon manuelle?

 3. houcine Nov 2, 2008

  salut j ai telechargé le spyhunter c vrai il arrive à détecter le trojan.fake alert mais il n arrive pa à le supprimer merci de bien vouloir me dire comment faire

 4. SREPPUK Dec 22, 2009

  OK

Postez votre commentaire — NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE OPINION!

Commentez:
Nom:
Inscrivec votre code secret s.v.p.:
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots.